Výsledky přijímacích zkoušek

Výsledky přijímacího řízení 

Výsledkové listiny 2.kola

Obory Zdravotnické lyceum, Praktická sestra, Sociální činnost  a Zubní instrumenářka (pdf)

Asistent zubního technika

  • 724 - přijata
  • 722 - nedostavil/a se ke zkoušce
  • 723 - nedostavil/a se ke zkoušce

Výsledkové listiny 1.kola pro obor:

Zubní instrumentářka - 23.4.2019

Asistent zubního technika 29.4.2019

Zdravotnické lyceum 29.4.2019

Praktická sestra 29.4.2019

Sociální činnost 29.4.2019

Svůj úmysl vzdělávat se na dané střední škole potvrdí uchazeč, nebo jeho zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč, nebo jeho zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60 a, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Podle zákona č. 561/2004 Sb. § 60 se rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání oznamuje pouze zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Rozhodnutí o přijetí se tedy nezasílá poštou, bude připraveno k vyzvednutí při odevzdání zápisového lístku.