Výsledky přijímacích zkoušek

Výsledky přijímacího řízení 

Výsledková listina 2.kola pro všechny obory.

Výsledkové listiny 1.kola pro obor:

Zdravotnické lyceum  (první přijatý uchazeč získal 117 bodů, poslední přijatý uchazeč 62 bodů)

Zdravotnický asistent   (první přijatý uchazeč získal 109 bodů, poslední přijatý uchazeč 44 bodů)

Sociální činnost   (první přijatý uchazeč získal 106 bodů, poslední přijatý uchazeč 27 bodů)

Asistent zubního technika   (první přijatý uchazeč získal 134 bodů, poslední přijatý uchazeč 34 bodů)

Svůj úmysl vzdělávat se na dané střední škole potvrdí uchazeč, nebo jeho zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč, nebo jeho zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60 a, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Podle zákona č. 561/2004 Sb. § 60 se rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání oznamuje pouze zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Rozhodnutí o přijetí se tedy nezasílá poštou, bude připraveno k vyzvednutí při odevzdání zápisového lístku.