Výsledky přijímacích zkoušek

Výsledky přijímacího řízení 

Výsledkové listiny 1.kola pro obor:

Zubní instrumentářka - 23.4.2019

Svůj úmysl vzdělávat se na dané střední škole potvrdí uchazeč, nebo jeho zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč, nebo jeho zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60 a, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Podle zákona č. 561/2004 Sb. § 60 se rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání oznamuje pouze zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Rozhodnutí o přijetí se tedy nezasílá poštou, bude připraveno k vyzvednutí při odevzdání zápisového lístku.