Národní projekty

Školní projekt Basketbalové centrum mládeže “Nymbursko”

Logo Basketball Nymburk

V květnu roku 2016 rozhodla Rada Středočeského kraje, na základě předložení žádosti školy, o zřízení Basketbalového centra mládeže Nymbursko při naší škole. Cílem pro zpracování a podání tohoto projektu je zájem o podporu basketbalu žen na Nymbursku a navázání na tradici ženského basketbalu v našem regionu. V současné době probíhá nábor dívek ve věku 6-9 let. Tyto děti budou trénovat basketball ve sportovních halách v Nymburce a Sadské. Cílem je vytvořit dostatečnu členskou základnu pro basketball žen, ale hlavně podporovat sportovní aktivity školní mládeže. Ke konci září 2016 je přijato do přípravných basketbalových oddílů, v rámci náboru, cca 60 dětí, nábor bude ještě pokračovat v říjnu 2016. Projekt je dostatečně finančně i personáoně zajištěn.


PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ

 ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ I

Od října 2017 do října 2019 probíhá projekt Podpora žáků, učitelů, CLIL spolufinancovaný Evropskou unií. Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce. V rámci projektu budou realizovány následující aktivity v prioritních oblastech školy: zapojení odborníků z praxe do výuky, tandemová výuka, vzdělávání pedagogických pracovníků, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.


Projekt OPVK „Šablony“ Výzva č.56

Jedná se o projekt individuální finanční podpory učitelů a žáků školy pro následující klíčové aktivity:

 • Čtenářské dílny pro zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti
 • Zahraniční jazykový kurz pro učitele
 • Stínování pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí
 • Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Do tohoto projektu se škola plně zapojila a získala dotaci v částce 991.026 Kč.
Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky. V září 2015 odjelo do Anglie, Bournemouth, 40 žáků školy na týdenní jazykový kurz angličtiny. Žáci školy spolu s pedagogickým doprovodem absolvovali 20 hodin angličtiny v jazykové škole Richard College, navštívili Londýn, Stonehenge a katedrálu v Salisbury, navštívily křídové pobřeží urdle Door.
Dílčí zprávy z projektu a fotodokumentace - naleznate pod nabídkou "Projekty - Zprávy z projektů"
Prezentace projektu
Závěrečná zpráva z projektu - projekt není dokončen

Zahraniční jazykový kurz pro učitele. V termínu 26.10.-6.10.2015 odjíždí skupiny 4 učitelů na 14 denní jazykový kurz do Anglie, jazykové školy Margate.
Stínování pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí. Stínovaní se zúčastní 3 učitelé v termínu 30.11.- 4.12.2015.
Čtenářské dílny pro zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti


Projekt OPVK „Šablony“ Výzva č.57

Tento projekt se zaměřuje na vzdělávání žáků a učitelů v oblasti cizích jazyků formou blended learninu.


Festival Jeden svět na školách

Jeden svět na školách   Jeden svět na školách

 

Projekt realizuje: Člověk v tísni - společnost při České televizi
Koordinátor na škole: PhDr. Matějčíková

Projekt Jeden svět na školách využívá výrazného potenciálu dokumentárních filmů a dalších audiovizuálních prostředků k oslovení mladých lidí.

Cílem projektu je prostřednictvím projekcí dokumentárních filmů a dalších audiovizuálních materiálů, následných diskusí, doprovodných publikací, simulačních her a interaktivních metod výuky vychovávat mladé lidi k tolerantní interkulturní komunikaci, vzdělávat je v oblasti ochrany lidských práv a rozvojové pomoci.

Webové stránky Jeden svět


Zavádění konceptu gender do pedagogické praxe

Projekt realizuje: Nadace Open Society Fund prostřednictvím Otevřené společnosti
Koordinátor na škole: PhDr. Matějčíková

Projekt Zavádění konceptu gender do pedagogické praxe, zkráceně Gender ve škole, má za cíl vytvořit podmínky a nástroje pro zvyšování vnímavosti žáků a žákyň vůči nerovnosti mužů a žen ve společnosti.

Webové stránky Gender ve škole


Multikulturní výchova

"Věci nevidíme takové, jaké jsou, vidíme je podle toho, jací jsme my sami. Řekneme-li větu John je hloupý, řekneme toho mnohem víc sami o sobě než o Johnovi."

Cíle multikulturní výchovy:

 • pomocí interaktivních metod, besed a dalších aktivit poznat sebe i druhou kulturu
 • charakterizovat odlišnost i podobnost
 • uznávat vzájemné ovlivňování různými kulturami
 • respektovat odlišné kulturní identity
 • překonávat stereotypní představy
 • rozvíjet sociální dovednosti ve vztahu k odlišným sociálním skupinám
 • řešit konflikty konstruktivně, pokojnou cestou

Aktivity:

 1. Projekt Jeden svět
  • účast v literární soutěži
  • využití materiálů (dokumentární filmy, informační brožury...)
  • besedy
 2. Komunitní a edukační centrum "Maják" Kutná Hora
  • exkurze v Komunitním a edukačním centru Maják
  • beseda s ředitelkou tohoto centra
  • tvorba propagačního materiálu k prodejní výstavě výrobků z rukodělné dílny tohoto centra
  • prodejní výstava výrobků z rukodělné dílny tohoto centra
  • sbírka hraček a stolních her pro toto centrum
  • návštěva klientů centra v naší škole
 3. Muzea
  • Náprstkovo muzeum
  • Židovské muzeum
 4. Seminář v Informačním centru OSN Praha
 5. ČR a EU
  • soutěž znalostí o EU
  • nástěnky k představení členů EU
 6. Besedy s cestovateli, pracovníky organizací, které se zabývají problematikou menšin ve společnosti

Multikulturní výchova se na zdravotnické škole realizuje i v rámci všeobecně vzdělávacích předmětů – zejména v předmětech Občanská nauka, Český jazyk, Literatura, Dějepis, Estetická výchova a při výuce cizích jazyků. Multikulturní přístup se uplatňuje i v odborných předmětech - Psychologie, Ošetřovatelství a Ošetřovatelská péče.


 

Projekt OPVK „EU-peníze školám“

V roce 2014 byl škole ukončen projekt OPVK „EU- peníze školám“ s názvem „Moderní škola“. V rámci tohoto projektu byla škola vybavena 18 počítači se softwarem – operačním systémem Windows 7, serverem s OS Server 2008 R2, projekční technikou a byly vytvořeny sady výukových DUM pro výuku žáků školy, byla zrekonstruována počítačová síť, učitelé i žáci mohou ve vyšší míře prakticky využívat ICT.