Národní projekty

 

PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ

 ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ I

Od října 2017 do října 2019 probíhá projekt Podpora žáků, učitelů, CLIL spolufinancovaný Evropskou unií. Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce. V rámci projektu budou realizovány následující aktivity v prioritních oblastech školy: zapojení odborníků z praxe do výuky, tandemová výuka, vzdělávání pedagogických pracovníků, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.


Festival Jeden svět na školách

Jeden svět na školách   Jeden svět na školách

 

Projekt realizuje: Člověk v tísni - společnost při České televizi
Koordinátor na škole: PhDr. Matějčíková

Projekt Jeden svět na školách využívá výrazného potenciálu dokumentárních filmů a dalších audiovizuálních prostředků k oslovení mladých lidí.

Cílem projektu je prostřednictvím projekcí dokumentárních filmů a dalších audiovizuálních materiálů, následných diskusí, doprovodných publikací, simulačních her a interaktivních metod výuky vychovávat mladé lidi k tolerantní interkulturní komunikaci, vzdělávat je v oblasti ochrany lidských práv a rozvojové pomoci.

Webové stránky Jeden svět


Zavádění konceptu gender do pedagogické praxe

Projekt realizuje: Nadace Open Society Fund prostřednictvím Otevřené společnosti
Koordinátor na škole: PhDr. Matějčíková

Projekt Zavádění konceptu gender do pedagogické praxe, zkráceně Gender ve škole, má za cíl vytvořit podmínky a nástroje pro zvyšování vnímavosti žáků a žákyň vůči nerovnosti mužů a žen ve společnosti.

Webové stránky Gender ve škole


Multikulturní výchova

"Věci nevidíme takové, jaké jsou, vidíme je podle toho, jací jsme my sami. Řekneme-li větu John je hloupý, řekneme toho mnohem víc sami o sobě než o Johnovi."

Cíle multikulturní výchovy:

 • pomocí interaktivních metod, besed a dalších aktivit poznat sebe i druhou kulturu
 • charakterizovat odlišnost i podobnost
 • uznávat vzájemné ovlivňování různými kulturami
 • respektovat odlišné kulturní identity
 • překonávat stereotypní představy
 • rozvíjet sociální dovednosti ve vztahu k odlišným sociálním skupinám
 • řešit konflikty konstruktivně, pokojnou cestou

Aktivity:

 1. Projekt Jeden svět
  • účast v literární soutěži
  • využití materiálů (dokumentární filmy, informační brožury...)
  • besedy
 2. Komunitní a edukační centrum "Maják" Kutná Hora
  • exkurze v Komunitním a edukačním centru Maják
  • beseda s ředitelkou tohoto centra
  • tvorba propagačního materiálu k prodejní výstavě výrobků z rukodělné dílny tohoto centra
  • prodejní výstava výrobků z rukodělné dílny tohoto centra
  • sbírka hraček a stolních her pro toto centrum
  • návštěva klientů centra v naší škole
 3. Muzea
  • Náprstkovo muzeum
  • Židovské muzeum
 4. Seminář v Informačním centru OSN Praha
 5. ČR a EU
  • soutěž znalostí o EU
  • nástěnky k představení členů EU
 6. Besedy s cestovateli, pracovníky organizací, které se zabývají problematikou menšin ve společnosti

Multikulturní výchova se na zdravotnické škole realizuje i v rámci všeobecně vzdělávacích předmětů – zejména v předmětech Občanská nauka, Český jazyk, Literatura, Dějepis, Estetická výchova a při výuce cizích jazyků. Multikulturní přístup se uplatňuje i v odborných předmětech - Psychologie, Ošetřovatelství a Ošetřovatelská péče.


 

Projekt OPVK „EU-peníze školám“

V roce 2014 byl škole ukončen projekt OPVK „EU- peníze školám“ s názvem „Moderní škola“. V rámci tohoto projektu byla škola vybavena 18 počítači se softwarem – operačním systémem Windows 7, serverem s OS Server 2008 R2, projekční technikou a byly vytvořeny sady výukových DUM pro výuku žáků školy, byla zrekonstruována počítačová síť, učitelé i žáci mohou ve vyšší míře prakticky využívat ICT.