Zubní instrumentářka

Kód oboru: 53-41-J/01
(vyučován podle ŠVP Zubní instrumentářka)
Forma: denní, dvouleté

O oboru

Absolvent tohoto oboru je připraven k výkonu povolání zubní instrumentářky v oboru stomatologické prevence a zubního lékařství pod odborným dohledem zubního lékaře nebo dentální hygienistky. Studium je organizováno jako dvouleté denní, ukončené závěrečnou zkouškou. Součástí studia je praktická výuka předmětů technologické postupy a odborná praxe, kterou žáci vykonávají v odborných učebnách školy a na stomatologických pracovištích.

Uplatnění absolventů

Absolvent je připraven pro činnosti v rámci léčebné a diagnostické péče v oboru stomatologické prevence a zubního lékařství pod odborným dohledem zubního lékaře nebo dentální hygienistky. Je schopen asistovat při ošetření dutiny ústní, připravovat nástroje, pomocné instrumenty a jiný zdravotnický materiál, vyvolávat RTG snímky nebo vést zdravotnickou dokumentaci.

Přijímací zkoušky

Kritérium pro přijetí

 

Počet přijímaných uchazečů pro každý obor vzdělání je 30.

 

Kritériem pro přijetí bude prospěch z pololetí 8. třídy, závěru 8. třídy a pololetí 9. třídy ze všech povinných vyučovacích předmětů (tak, jak jsou uváděny na přihlášce ke studiu základními školami).

 

Pro školní rok 2017/2018 se nekoná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky u tohoto oboru vzdělání.

1. termín jednotné přijímací zkoušky 12.4.2017 a 2. termín jednotné přijímací zkoušky 19.4.2017

Termín praktických přijímacích zkoušek u oboru vzdělání AZT: 18.4.2017 a 2.(náhradní) 20.4.2017Harmonogram přijímacího řízení

 

Do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků odevzdat zápisový lístek.
Nebude-li v této lhůtě zápisový lístek odevzdán, bude přijat další uchazeč v pořadí.
     
  • 1. březen nejzazší termín pro odeslání přihlášky

  • 29. března rozeslání pozvánek k jednotné přijímací zkoušce i k praktické přijímací zkoušce

  • 12. dubna 1. termín jednotné příjímací zkoušky, pro všechny obory vzdělání

  • 19. dubna 2. termín jednotné přijímací zkoušky, pro všechny obory vzdělání

  • 18. dubna 1. termín praktické přijímací zkoušky pro obor vzdělání AZT

  • 20. dubna 2. termín praktické přijímací zkoušky pro obor vzdělání AZT