Zubní instrumentářka

Kód oboru: 53-41-J/01
(vyučován podle ŠVP Zubní instrumentářka)
Forma: denní, dvouleté

Ve školním roce 2019/2020 se tento obor otvírá.

O oboru

Absolvent tohoto oboru je připraven k výkonu povolání zubní instrumentářky v oboru stomatologické prevence a zubního lékařství pod odborným dohledem zubního lékaře nebo dentální hygienistky. Studium je organizováno jako dvouleté denní, ukončené závěrečnou zkouškou. Součástí studia je praktická výuka předmětů technologické postupy a odborná praxe, kterou žáci vykonávají v odborných učebnách školy a na stomatologických pracovištích.

Učební plán oboru

Uplatnění absolventů

Absolvent je připraven pro činnosti v rámci léčebné a diagnostické péče v oboru stomatologické prevence a zubního lékařství pod odborným dohledem zubního lékaře nebo dentální hygienistky. Je schopen asistovat při ošetření dutiny ústní, připravovat nástroje, pomocné instrumenty a jiný zdravotnický materiál, vyvolávat RTG snímky nebo vést zdravotnickou dokumentaci.

Přijímací zkoušky

Počet přijímaných uchazečů pro každý obor vzdělání je 30.

Kritérium pro přijetí:

 Kritériem pro přijetí bude prospěch z pololetí 8. třídy, závěru 8. třídy a pololetí 9. třídy ze všech povinných vyučovacích předmětů (tak, jak jsou uváděny na přihlášce ke studiu základními školami).