Popis přijímacích zkoušek

Povinnosti pro uchazeče k přijímacím zkouškám - Mimořádné opatření k přijímacím zkouškám

Osobě, která je uchazečem o střední vzdělávání, se umožní osobní přítomnost na školní přijímací zkoušce, jednotné přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce, pouze pokud:

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19

b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak.


Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu. Pakliže se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.

Pro školní rok 2021/2022 se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky u všech oborů vzdělání a u oboru vzdělání Asistent zubního technika se koná i praktická přijímací zkouška.

Pro školní rok 2021/22 otvíráme všechny nabízené studijní obory. Počet přijímaných uchazečů pro každý obor vzdělání je 30.

 

1. Uchazeč dostane na ZŠ 2 přihlášky ke studiu na střední škole a 1 zápisový lístek. Vyplněné a lékařem potvrzené přihlášky doručí na vybrané střední školy do 1. 3. 2021. Obě přihlášky lze poslat na tutéž školu na různé obory.
2. Uchazeč, který se hlásí odjinud než ze ZŠ si zápisový lístek vyžádá na Krajském úřadě Středočeského kraje, odboru školství. K přihlášce pak musí dodat kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků ZŠ.
3. Součástí přihlášky musí být vyjádření od lékaře, musí být uvedena platná emailová adresa zákonného zástupce včetně telefonního čísla, vyplněné známky z příslušného pololetí aktuálního ročníku a známky z vysvědčení předcházejícího ročníku.
4. Koncem března bude rozeslána informace o zahájení správního řízení, kde bude oznámeno registrační číslo, pod kterým bude sdělen výsledek přijímacího řízení na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy.
5. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání za oznámená. Písemně se bude rozesílat pouze rozhodnutí o nepřijetí.
6. V případě, že je uchazeč přijat ke studiu, je jeho povinností do 10 dnů zaslat škole zápisový lístek. Tím škole potvrdí zájem studovat zvolený obor. Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou.
7. Další kola přijímacího řízení se budou konat za předpokladu volných míst na nabízený obor vzdělání. Termíny budou vyvěšeny na webových stránkách školy.