Popis maturitní zkoušky

Společná část maturitní zkoušky obsahuje:
Zkoušku z předmětu Český jazyk a literatura (povinná součást maturitní zkoušky)
Povinný výběr ze dvou předmětů:
a) Cizí jazyk (Anglický jazyk, Německý jazyk)
b) Matematika

Nahrazující zkouška z cizího jazyka
(1) Zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo e), lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
(2) Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

Zkouška z českého jazyka a cizího jazyka je zkouškou
komplexní. Je tvořena didaktickým testem, písemnou prací a ústní zkouškou..

Přehled předmětů pro profilovou část maturitní zkoušky u
jednotlivých oborů:
Tato část obsahuje předměty důležité pro vykonávání
povolání nebo další studium absolventa. U každého oboru vzdělání jsou stanoveny
jiné předměty. Podobu profilové zkoušky určí ředitel školy.

Obor vzdělání: Zdravotnický asistent
Povinná zkouška: Ošetřovatelská péče - praktická zkouška Ošetřovatelství - ústní zkouška
Povinně volitelná zkouška: Psychologie nebo Základy společenských věd - ústní zkouška

Obor vzdělání: Asistent zubního technika
Povinná zkouška: Zhotovování stomatologických protéz - praktická zkouška Stomatologická protetika - ústní zkouška
Povinně volitelná zkouška: Protetická technologie nebo Stomatologie - ústní zkouška

Obor vzdělání: Sociální činnost
Povinná zkouška: Sociální politika a služby-ústní zkouška Odborná praxe - obhajoba práce
Povinně volitelná zkouška: Psychologie a komunikace-ústní zkouška ; Pedagogika-ústní zkouška

Obor vzdělání: Zdravotnické lyceum
Povinná zkouška: Biologie- ústní zkouška Praktická zkouška – obhajoba práce
Povinně volitelná zkouška: Cizí jazyk /Anglický jazyk,
Německý jazyk/-ústní zkouška Matematika- ústní zkouška Základy společenských věd
- ústní zkouška Chemie- ústní zkouška Fyzika- ústní zkouška Zdravotnická propedeutika-ústní zkouška