Přihlašování k maturitám

Přihlašování žáků
Aby mohl žák maturitní zkoušku konat, musí se k ní nejprve přihlásit. Formulář přihlášky obdrží žáci od ředitele školy. Přihlašování žáků pro jarní zkušební období bude ukončeno 1. prosince aktuálního školního roku. Tento termín je závazný jak pro přihlášení ke zkoušce řádné, tak ke zkoušce opravné případně náhradní. Při přihlašování k opravné případně náhradní zkoušce nelze změnit předmět.

Nutno také připomenout, že žáci čtvrtých ročníků jsou povinni podat přihlášku k řádnému termínu v jarním zkušebním období aktuálního školního roku. Žáci, kteří žádají o přiznané uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky, musí spolu s přihláškou odevzdat i platný posudek školského poradenského zařízení. Vyplněnou přihlášku předají žáci nejpozději 1. prosince aktuálního školního roku řediteli kmenové školy, který údaje zapíše do centrálního registru a do 22. prosince v aktuálním školním roce předá žákům výpis z přihlášky k maturitní zkoušce. V rámci společné části maturitní zkoušky se maturanti přihlašují ke dvěma povinným zkouškám a mají možnost si také zvolit až dvě zkoušky nepovinné. V profilové části se pak přihlašují ke dvěma až třem povinným zkouškám dle rozhodnutí ředitele školy a nejvýše ke dvěma zkouškám nepovinným.