Mezinárodní projekty

Euro Voyageur Lyceem Investi (EVLI)  Erasmus +

Cílem projektu je využití anglického jazyka jako prostředku komunikace v cizojazyčném prostředí, získání nových zkušeností v oblasti cestovního ruchu, poznávání zajímavých míst, významných kulturních a historických památek z pohledu mladého člověka, zároveň možnost zdokonalit se v tvorbě prezentací, videí a dalších materiálů sloužících k prezentaci školy, kulturních a historických objektů, míst podporujících společenský a kulturní život obyvatel.

Projekt je určen studentům 1. a 2. ročníku střední školy pod vedením projektového týmu z řad učitelů.

Projekt je vypsán na 24 měsíců počínaje zářím 2018 a konče srpnem 2020.

Hlavní náplní projektu jsou výjezdy žáků do partnerských měst a škol v Itálii a Francii, vytvoření prezentací a materiálů dle požadavků projektu a podílení se na organizaci setkání v Nymburce.

Do projektu se zapojí tři učitelé a dvacet žáků. 


Mezinárodní projekt Erasmus+ KA 1- Vzdělávací mobilita jednotlivců

Název projektu: Podpora odborného vzdělávání a přípravy v sektoru zdravotnických a sociálních služeb

Projekt byl schválen na období let 2018-2020, termín zahájení projektových prací je 1.9.2018, ukončení projektu 31.7.2020.

Cílem projektu je podpora a rozvoj klíčových kompetencí žáků a studentů školy v oblasti odborného a jazykového vzdělávání, jejich schopnost orientovat se v praxi, samostatně vykonávat pracovní úkoly, podpora sebedůvěry, sebeuplatnění při vykonávání zdravotní péče, rozvoj empatie, schopnost přejímat za svoji práci zodpovědnost,  schopnost pracovat a komunikovat v multidisciplinárním týmu, navazovat kontakt a efektivně komunikovat s klienty a jejich rodinou.
Dalším cílem je zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce v Evropě rozvoj autonomie,  schopnost cestovat, žít a pracovat v jiném geografickém a kulturním prostředí, internacionalizace.

Projekt je určen pro žáky střední školy, studenty vyšší odborné školy a odborné učitele.
Do projektu je zařazeno 12 žáků střední školy oborů Zdravotnický asistent, Sociální činnost, Asistent zubního technika, 6 studentů Vyšší odborné školy oboru Diplomovaný zubní technik a Diplomovaná dentální hygienistka a 8 odborných učitelů. 

Hlavní náplní projektu jsou odborné stáže/výjezdy žáků, studentů a učitelů do zahraničí (mobility) na období 30 dnů (krátkodobé mobility), 8 mobilit a období 90 dnů (dlouhodobé mobility), 10 mobilit.

Na organizaci mobilit se budou účastnit partnerské školy z Francie (Dijón) a Šanělska (Sevilla), s kterými spolupracujeme dlouhodobě  a dvě zprostředkovatelské agentury Europroyectos Erasmus Plus S.L.,Cordoba, Španělsko a ADC  College, Londýn. 

Stážisté vyjedou do zahraničí na jaře v roce 2019 (duben-červenec) a na jaře v roce 2020 (duben-červenec) vždy v období ročníkových odborných praxí.

Do projektu je zapojeno i 8 odborných učitelů školy z oborů dentální hygiena, zubní technologie, ošetřovatelství a pečovatelství. Učitelé se budou vzdělávat formou 5 denního stínování. 2 učitelé se zúčastní odborné stáže v Dijónu (pečovatelství), 2 učitelé stáže v Londýně (ošetřovatelství), 2 učitelé dentání hygieny budou stínovat své kolegy ve Španělsku (Sevilla) a 2 učitelé se zúčastní týdenní stáže v Granadě (zubní technologie). Stínování učitelů bude organizováno v stejných termínech jako odborné stáže žáků a studentů tj v období jaro 2019 a jaro 2020.


GEO – CIRCLE  (Circular economy)  2017-2020  (1.rok projektu)

 Úkoly pro školní rok  2017/18

 Stanovení projektového týmu: koordinátor, odborní učitelé, jazykář, ICT (cca 5 osob), výběr studentů

 Stanovení projektového úkolu: (např. recyklace odpadů ve škole, ZT, komunální odpad, voda atd.)

 Harmonogram činností:

-Říjen,listopad  2017  3 - hodinová návštěva vedoucího projektového týmu IVN / Kees Siderius / o novém projektu (projektový tým)
-Prosinec2017- duben 2018 práce na projektu, prezentace
-Březen-duben 2018 setkání projektových týmů 1 učitel, 2 studenti, prezentace

Leeuwarden, 15.juni 2018 - International Geo Water Conference

GEO CICRCE – DRUHÝ PROJEKTOVÝ ROK 2018/2019

Cílem projektu GEO CIRCLE je seznámit studenty a následně i širší okolí školy s problematikou lineární ekonomiky, s principy cirkulární ekonomiky a následně  aktivní zapojení studentů do projektů firem a společností, které se cirkulární ekonomikou zabívají. V neposlední řadě je cílem projektu také rozvoj komunikativních kompetencí v anglickém jazyce a sociální kompetence v rámci pobytů studentů v hostujícíh rodinách.

Ve školním roce 2018/2019 nás čekají tyto aktivity:

26.-30.11.2018  Přivítáme v Nymburce 8 studentů a 2 učitele z naší partnerské školy z Holandského  Baarnu. Čeká nás společný Projektový týden s tématem AQUAPONIE

21.- 25.1.2019  Našich 8 studentů a 2 učitelé vycestují na Projektový týden do partnerské školy v německém Haanu.

2.- 6. 4. 2019  Proběhne pracovní meeting koordinátorů projektu ze všech partnerských škol v Polsku, Kursko
Příprava podkladů k závěrečné konferenci Geo Circle

Projekt je určen pro studenty 1.,2. a 3. ročníků, kteří ovládají anglický jazyk na komunikativní úrovni a mají zájem o ekologii a dění kolem nás.

Navazující projekt bude na téma GEO FOOD
 

 Vedení webových stránek: www.geo.water.eu/www.geo.circe.eu, nahrát foto, video, prezentace, další materiály 
 


Globe

 

The Globe Project

Koordinátor na škole: Ing. Tomáš Pergel, CSc
Projekt podporuje: Tereza, Sdružení pro ekologickou výchovu
Určeno: Pro studenty prvních a druhých ročníků

Projekt je zaměřen na měření meteorologických, hydrologických a biometrických dat, která jsou odesílána prostřednictvím internetu na ústředí projektu v USA, kde jsou dále zpracovávána. Účastníci projektu mají navzájem přístup k datům, takže mohou porovnávat a vyhodnocovat data ze všech částí světa, kde jsou školy do tohoto projektu zapojeny.Erasmus plus

 

logo Erasmus+

Program Erasmus +, KA.1 Individuální mobilita žáků

Střední zdravotnická škola Nymburk se stala účastníkem jedinečného grantu na základě mobility žáků a může díky němu poslat celkem 18 studentů na odborné stáže do zahraničních spřátelených škol v Dijonu, Bordeaux, Istanbulu a Porthsmouthu.

Projekt Erasmus+ KA 1 Vzdělávací mobilita jednotlivců byl realizován v období 1.9.2014-31.7.2015. Cílem projektu bylo zvýšení kvality poskytovaného odborného vzdělávání, zlepšení mobility žáků a studentů v odborném vzdělávání, podpora klíčových kompetencí žáků/studentů školy, další rozvoj mezinárodní spolupráce školy formou zapojení školy do sítě evropských odborných škol a dalších zařízení podílejících se na přípravě odborníků (nelékařů), dále zvýšení uplatnitelnosti a konkurenceschopnosti absolventů školy a jejich následné úspěšné zařazení do světa práce v ČR i v zahraničí.
Projekt byl připraven pro 18 žáků/studentů SZŠ/VOŠ. Ze střední školy se studijní stáže zúčastnilo 17 žáků, z vyšší školy 1 student.
Do projektu byli zařazeni žáci střední školy všech oborů vzdělání: Zdravotnický asistent, Sociální činnost, Asistent zubního technika a studenti vyšší školy vzdělávacího programu Diplomovaný zubní technik.
Partnery projektu (hostitelské organizace ) byly školy/vzdělávací instituce z Francie (Dijón, Bordeaux), Turecka (Istanbul) a Velké Británie (Portsmouth). S většinou partnerů spolupracujeme dlouhodobě, tato spolupráce je na velmi dobré úrovni.
Délka stáže každého žáka/studenta byla stanovena na 1 měsíc. Žáci/studenti vyjeli do zahraničí ve třech obdobích.
Prvním obdobím byl říjen 2014, kdy se uskutečnila stáž 4 žáků (2 žáci Bordeaux, 2 žáci Istanbul), druhým obdobím byl březen 2015, kdy vyjelo celkově 10 žáků (skupina 6 žáků s doprovodem do Porthsmouth a 4 žáci do Dijónu). Posledním obdobím byl květen-červen 2015, kdy vyjeli celkově 4 žáci/studenti (2 studenti do Istanbulu a 2 žáci do Bordeaux). Šíření výstupů projektu bylo provedeno formou žákovských prezentací pro spolužáky, učitele, rodiče, dále umístěním materiálu o projektu a webových stránkách školy, příspěvkem do školního rozhlasu, publikováním v místním tisku.

 

 

Vybrané výstupy z projektů Erasmus+:
Prezentace od Kristýny Dandové:
metaloceramic crovn, removable ortho, zircon crown
Prezentace od Moniky Černé a Dagmar Baierové:
Study visit in Bordeaux